ЦСКА ще започне строител­ството на новия стадион най-рано през пролетта, и то при перфектно стечение на обстоя­телствата. Това разкри пред "Тема Спорт" един от собстве­ниците на клуба Юлиян Инджов. Той говори накратко за планове­те на ръководството и най-ве­че това, което предстои пред клуба в следващите месеци. Строителният предприемач за­яви, че на този етап няма да се разкрива нищо за проекта за но­вото съоръжение. "Нека да бъде изненада за привържениците", обоснова се Инджов.

До издаването на разреши­телно за строеж пред клуба стоят няколко важни стъпки, които няма как да се случат до края на годината.

"В момента визата за проек­тиране трябва да се съгласува със съответните институции. След като това стане факт и всеки юридически въпрос е уре­ден, тогава ще изготвим рабо­тен проект за стадиона. Стъп­ката след това е да го внесем за одобрение. И едва след като проектът получи зелена светли­на, ще ни бъде издадено и разре­шително за строеж. Това във времето няма как да стане по-рано от пролетта. Това са чи­сто технологични срокове по закон, които трябва да се спа­зят, няма как да се избяга от тях. Ще минат поне 5-6 месеца, докато получим разрешително за строеж. И това, имайте пре­двид, при положение че абсолютно всичко е изрядно, няма никакви забележки, никакво връ­щане за поправки и така на­татък. Това е перфектният ва­риант", каза Инджов.

На въпрос как се планира да бъде граден стадионът - дали сектор по сектор или по друг начин, строителният пред­приемач заяви: "Ще предста­вим проекта за реконструк­ция, ще го видите. Не избързвайте. Оставете на нас да дръпнем завесите. Самият проект трябва да се изясни с общината и след това ще за­почне да се работи", допълни Инджов.

Въпреки неизвестните около стадиона строителният пред­приемач звучеше доста обна­дежден във връзка с плановете на клуба: "Наистина е така. Засега индикациите, които получа­ваме, са добри. Дано и занапред е по този начин", допълни Ин­джов.

"Ние сме инженери, не сме пи­сатели. Оттук насетне е ваша работа да пишете. Ние дей­стваме по план, да се надяваме, че всичко ще е наред", каза още Юлиян Инджов.

Очаква се през следващата седмица Министерски съвет да гласува учредяването на съвме­стно дружество между ЦСКА и държавата в лицето на спорт­ното министерство. Заседания­та на МС са всеки вторник, в случая на 24 септември. Друже­ството ще бъде учредено до 25-и. Вече е запазено име, но от "Армията" отказаха да посочат какво е то.

След като съвместното дружество бъде създадено, специа­листи ще изготвят оценка на стадиона и базата в Панчарево. ЦСКА ще трябва да внесе стой­ността на двата имота. Оча­ква се сумата да надхвърля 20 милиона лева, вероятно около 22.

Казусът с изграждането на ново съоръжение на мястото на старото се разви доста бързо през последните двайсетина дни. Всичко започна от думи на кметицата Йорданка фандъко-ва, която заяви, че няма пробле­ми ЦСКА да реконструира напъл­но "Армията", стига да не излиза от настоящите граници на стадиона. Оттам червените реа­гираха светкавично. Собствени­ците на клуба Гриша Ганчев и Юлиян Инджов проведоха срещи със спортния министър Красен Кралев и главния архитект Здравко Здравков. Разговорите преминаха много ползотворно за клуба. След това ЦСКА задейства процедура за издаване на "виза за проектиране за ремонт и реконструкция на "Армията". А документът беше издаден за по-малко от седмица от архи­тект Здравков.

В ЦСКА се надяват, че гладко­то разбирателство с институ­циите ще продължи и в следващите месеци, когато предстои входирането на голям обем до­кументация, свързан с проекта за нов стадион. В случай че всич­ко е наред, около март месец може да се очаква ЦСКА да полу­чи разрешително за строеж. Около процесите обаче има много подводни камъни...