ЦСКА публикува годишните си финансови отчети за 2019 година. Приходите са 19 509 000 лева, а разходите - 22 433 000 лева, което води до загуба от малко под 3 млн. лева. Най-сериозни средства се харчат за заплати - 10 418 000 лева. Увеличението по това перо спрямо година по-рано е с почти един милион лева. На второ място са разходите за външни услуги - 8 800 000 лева.

Глобите на БФС пък са 128 хил. лв. спрямо 251 хил. лв. година по-рано. Обявените от Групата дългове са на стойност 46 198 000 лева. Собствениците на ЦСКА уточняват, че 40 432 000 лева от тях са към свързани лица и само 5 766 000 лв. са към трети лица. Вземанията от дъщерни предприятия също представляват сериозна сума - 14 658 000 лева.

Ето какво пише в ГФО-то на дружествата по повод дълговете на Групата:

“Към 31 декември 2019 г. общата стойност на регистрирания капитал на дружеството-майка превишава нетните активи в консолидирания финансов отчет. Собственият капитал на Групата е отрицателен в размер на 24 835 хил. лева.

Текущите задължения на Групата превишават текущите активи с 28 833 хил. лева.

Тези обстоятелства пораждат несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Групата да продължи дейността си като действащо предприятие без подкрепа от акционерите си.

Ръководството е предприело план за капитализиране на Групата и счита, че няма рискове за изпадане в неплатежоспособност.

Общо текущите пасиви на Групово ниво са в размер на 46 198 хил. лв., от които 40 432 пил. лв. са към свързани лица и само 5 766 хил. лв. са към трети лица, които задължения са покрити с достатъчно текущи активи. Въпреки това в резултат на потенциални негативни ефекти оповестеното некоригиращо събитие свързано с пандемията Covid-19, са възможни усложнения и непредвидени ситуации, които пораждат несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Групата да продължи дейността си като действащо предприятие.