През 2021 година ЦСКА е разполагал с рекорден за клуба бюджет в размер на 28 460 000 лева. Това става ясно от публикувания годишен финансов отчет на клуба.

Спрямо предходната година той е увеличен с над 7 млн. лева. Разходите за заплати също са рекордни и възлизат на 14 325 000 лева, което е с почти 2 млн. лв. повече от 2020 година.

Притеснителното в случая е, че за 2021 г. “червените” регистрират загуба от 6 718 000 лева, която рязко консрастира с показателите на предходните 12 месеца, когато клубът е на печалба от 730 000 лева след платени данъци, съобщава Спортал.

В тази връзка в ГФО-то на ЦСКА пише следното:

“За 2021 г. Дружеството отчита нетна загуба в размер на 6 718 000 лв. В резултат на натрупаните загуби към 31.12.2021 г. общата стойност на регистрирания капитал на Дружеството превишава нетните му активи с 31 052 000 лв. (31.12.2020 г. – 24 334 000 лв.), като собствения капитал е отрицателна величина в размер на 5 817 000 лева. Нетните парични потоци от основна дейност за годината са отрицателни в размер на 3 846 000 лева.

Тази информация, наред с останалите оповестени събития след датата на финансовия отчет, поражда несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие без подкрепа на акционерите.

Ръководството на едноличния собственик на капитала на дружеството, в процеса на съставяне на настоящия финансов отчет, декларира писмено на 10.03.2022 г. готовност за оказване на финансова подкрепа на ЦСКА чрез предоставяне на суми по сключени договори за заем и последващи анекси, като с цел предотвратяване на потенциални бъдещи затруднения на нормалната финансово-стопанска отчетна дейност на Дружеството е изразено съгласие за предоставяне на необходимата помощ и съдействие на ЦСКА, така че да може да продължи своята нормална дейност.

В допълнение акционерите декларират, че възстановяването на задълженията възникнали за ЦСКА с оглед на предоставената финансова подкрепа ще започне след 31 декември 2023 г.”

Ето по-съществените показатели от Годишния финансов отчет на ЦСКА за 2021 г.:

Приходи: 21 475 000 лева за 2021 г. (за 2020 г. – 22 190 000 лева);
Разходи: 28 460 000 лева (за 2020 г. – 21 420 000);
Заплати: 14 325 000 лева (за 2020 – 12 408 000 лева);
Загуба: 6 718 000 лева (за 2020 г. – печалба от 730 000 лева).