Адвокатът на ЦСКА Стани­слав Трендафилов говори за "Тема Спорт", след като беше входирано мотивираното предложение за виза.

"От наша страна е описа­но, че ЦСКА иска виза за проек­тиране за основен ремонт и цялостна реконструкция на стадиона. Към самото предло­жение има няколко документа, които са със специфично съ­държание, поради което и не са публикувани от клуба. От тук насетне очакваме глав­ният архитект да си спази об­ещанието и да издаде виза. Надяваме се това да се случи в посочения срок до 15-20 сеп­тември, тъй като вече доста се забавихме, а много хора ис­кат нов стадион. Имаме три екипа архитекти, готови да реагират, в случай че има ня­какви забележки по предложе­нието за виза. Да се надяваме, че няма да се бавим, а директно ще получим визата", каза Трендафилов.

В скоро време се очакват новини и около друг въпрос, свързан с ЦСКА, но извън фут­болните теми - разпределе­нието на 8-те милиона лева за активите на фалиралото дру­жество ПФК ЦСКА АД.