Световната футболна централа ФИФА реши да затегне още повече обръча около неизрядните клубове-платци. Тя ще налага още по-сурови санкции за тях, за да се преустанови порочната практика да се налагат разпоредби, а после те да не се спазват.  

Ето какво пише в писмото на ФИФА за новите санкции за неизрядните платци, които влизат в сила още на 1 юни. Въпросното писмо е изпратено и до БФС и публикувано на сайта на централата: Писмото касае и българските клубове. 

ДО АСОЦИАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ФИФА 

Циркулярно писмо № 1628 09.05.2018г., Цюрих Чл. 64 от Дисциплинарния правилник на ФИФА – нов подход, приет от Дисциплинарната комисия на ФИФА по отношения на клубовете-длъжници.

Уважаеми господине, Уважаема госпожо, Както знаете, една от задачите на Дисциплинарната комисия на ФИФА е да гарантира, че решенията, постановени от даден орган, комисия, инстанция на ФИФА или следствия от решения по обжалвания пред КАС (Спортен арбитражен съд в Лозана), са зачитани и спазвани.

За да бъде постигната тази цел, чл. 64 от Дисциплинарния правилник на ФИФА (ДПФ) бе въведен и приложен по последователен и систематичен начин. В последните години Дисциплинарната комисия на ФИФА забелязва, че много висок брой от заинтересованите лица във футбола, основно клубове, продължават да не спазват решенията, основно тези, които са постановени от Комисията за разрешаване на спорни случаи или Комисията за статута на играчите. 

Във връзка с тази тенденция през май 2017 г. членовете на Дисциплинарната комисия получиха възможност да изготвят индивидуални решения по отношение на подобни случай и по този начин да открият опция за разглеждане на по-голям брой случаи на година по най-бърз начин. В допълнение, нов член от Правилника за статута и трансферите на играчите бе одобрен от Съвета на ФИФА през март 2018. Свързаните с него разпоредби ще влязат в сила от 1 юни 2018 г. Новият член дава на органите за вземане на решения на ФИФА, т.е.

Комисията за статута на играчите, Комисията за разрешаване на спорни случаи, независимият съдия или съдията от Комисията за разрешаване на спортни случаи, в зависимост от случая, правомощия да налагат санкции на играчи и клубове, ако решение, включващо парична санкция, не бъде спазено. Такива възможни санкции ще бъдат част от решението Въпреки това и предвид факта, че гореспоменатите нови разпоредби ще бъдат приложими по искове, подадени от 1 юни 2018 и ще имат лимитиран обхват на приложение (спрямо клубове или играчи длъжници), Дисциплинарната комисия на ФИФА ще продължи да се занимава с оставащия значителен брой случаи.

В това отношение Дисциплинарната комисия на ФИФА, с цел по-добър подход към настоящата ситуация, реши да подсили системата и да подсигури,че всички решения, взети от органи, комисии или инстанции на ФИФА са зачитани , веднага след като биват публикувани, без да бъде непременно необходима намеса от страна на Дисциплинарната комисия на ФИФА. В този смисъл, трябва да бъде припомнено, че според чл. 64 от ДПФ: 

1. Всеки, който не успее да плати на друго лице (като например играч, треньор или клуб) или ФИФА пълна сума или част от нея, въпреки че това е било постановено от орган, комисия, инстанция на ФИФА или решение по обжалване пред КАС (с финансова санкция), или всеки, който не спазва друго решение (без финансова санкция), постановено от орган, комисия, инстанция на ФИФА или КАС (последващо решение по обжалване): ще бъде глобен за неспазване на решението ще получи краен срок, от юридическите органи на ФИФА, в който да плати дължимата сума или да изпълни решението (за решение без финансова санкция) в) (само за клубове) ще бъде предупреден и осведомен, че в случай на неизпълнение на задължение или неизпълнение на решение в предвидения период, ще бъдат отнети точки или ще бъде наредено понижаване в по-долна дивизия г) (само за асоциации) ще бъдат предупредени и осведомени, че в случай на неизпълнение на задължение или неизпълнение на решение в предвидения период, ще бъдат наложени допълнителни дисциплинарни санкции. Може да бъде постановено и изключване от състезание на ФИФА. Ако клуб не спази крайния срок, от съответната асоциация ще бъде изисквано да изпълни предписаната санкция 

3. При отнемане на точки броят на отнетите точките ще бъде пропорционален на дължимата сума. 

4. Забрана за извършване на всякакъв вид дейност, свързана с футбола, също може да бъде наложена на физически лица“ Настояща процедура В този контекст, досега, когато е установено, че клуб нарушава чл. 64 от ДПФ по отношение на финансова санкция, стандартна процедура бе следната: Дисциплинарната комисия на ФИФА издава сакция срещу длъжника, посредством която на последния е наредено да плати глоба и е наложен краен срок за издължаване към кредитора. В допълнение клубът-длъжник е информиран, че ако не бъде извършено плащане до края на указания срок, може да бъде предприето лишаване от точки по молба на кредитора. В тези случаи, в които длъжникът не изпълняваше съответното решение в указания срок, при молба от кредитора, секретариатът към Дисциплинарната комисия на ФИФА изискваше, в писмен вид, от асоциацията на длъжника да изпълни указаното лишаване от точки. Ако след изпълнението на гореспоменатите санкции, съответното плащане все още не бе направено от длъжника, по искане на кредитора, въпросът отново биваше повдиган пред Дисциплинарната комисия на ФИФА, с цел евентуално понижаване на първия отбор на кредитора в по-ниска дивизия. 

Нова процедура:

В това отношение и с цел установяването на система, която по-добре да гарантира зачитането на решенията, постановени от органите на ФИФА и в крайната сметка да предизвика клубовете-длъжници експедитивно да се съобразяват с финансовите си задължения по отношение на кредиторите си, Дисциплинарната комисия на ФИФА реши да подобри горепосечената процедура. 

Съответно, основните промени засягат предходно споменатия параграф Преглед Според новата процедура, ако бъде установено, че дадена страна нарушава чл. 64 от ДПФ: Дисциплинарната комисия на ФИФА ще продължи да прилага параграф 1 а) по същия начин; произнасяйки санкция срещу длъжника, чрез което ще му бъде наредено да плати глоба и ще му бъде даден краен срок да уреди дълга си към кредитора. 

В допълнение към глобата, Дисциплинарната комисия на ФИФА ще наложи отнемане на точки и/или налагане на транферно ембарго, което ще влезе в сила само при изтичане на крайния срок. Следователно клубът-длъжник ще има възможност да избегне допълнителните санкции, ако уреди дълга си към кредитора в рамките на този срок. 

Ако съответната дължима сума не бъде платена в пълен размер от длъжника в рамките на гореспоменатия срок, асоциацията на длъжника ще има задължението да провери дали действията по решението са извършени преди изтичане на крайния срок, и от същата ще бъде изисквано автоматично да приложи отнемане на точки и/или наказание за регистрация на нови играчи, на национално или международно ниво, за един или повече пълни, последователни регистрационни периоди. След като всички спортни санкции са били изтърпяни и, ако дългът все още не е изцяло изплатен, кредиторът може да изиска, в писмен вид, случаят да бъде върнат на Дисциплинарната комисия на ФИФА с цел налагане на допълнителни санкции, стигащи до понижаването на първия тим на клуба длъжник в по-долна дивизия. Прилагане на спортни санкции по новата процедура Отнемане на точки.

От заинтересованата асоциация-членка, ще бъде изискано автоматично да наложи подобна сакция от първия ден след изтичането на указания период, освен ако длъжникът не предостави доказателство на секретариата на Дисциплнинарната комисия на ФИФА и на въпросната асоциацията членка, за плащане на дължимата (пр. доказателство за извършено плащане) преди изтичането на крайния срок. При подобен случай полученото плащане ще бъде потвърждавано от кредитора. Няма да бъде възможно избягването на налагането на лишаване от точки (или отменянето му, след първоначалното налагане) дори ако длъжникът спази решението, след изтичането на крайния срок. Ако отнемането на точки трябва да бъде наложено след последния мач на съответния сезон, в който клубът длъжник участва (защото крайният срок може да пада на дата, след приключването на сезона), такавасанкция трябва да бъде постановена през следващия сезон. Ако асоциация-членка не изпълни автоматично постановената санкция и не предостави на секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА съответното доказателство за отнемане на точки, могат да бъдат предприети дисциплинарни процедури, които могат да доведат до изключване от всички състезания на ФИФА. 

Трансферно ембарго: 

Освен ако длъжникът не докаже, че е платил дължимата сума,автоматично ще бъде наложено трансферно ембарго от секретариата към Дисциплинарна комисия на ФИФА от първия ден на следващия трансферен период, последващ изтичането на дадения срок.От заинтересованта асоциация членка ще бъде изискано аввтоматично да наложи такава санкция на национално ниво. В това отношение, клубът длъжник ще може да регистрира нови играчи, на национално и международно ниво, от следходния регистрационният период, след изтичане на съответна претърпяна санкция. 

Трансферното ембарго може да бъде вдигнато на национално и междинародно ниво само от Дициплинарната комисия на ФИФАпреди изтърпяването на пълнота сакнция, при потвърждаване на получено плащане от кредитора. Ако асоцияция членка не наложи автоматично постановената санкция на национално ниво и не предостави на секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА доказателство за наложеното трансферно ембарго, могат да бъдат предприети дисциплинарни процеури, които могат да доведат до изключване от всички състезания на ФИФА. 

Следствия от пристъпване към споразумение и/или план за плащане по време на дисциплинарните процедури В заключение, бихме желали да насочим вниманието ви към факта, че Дисциплинарнат комисия на ФИФА вече няма да налага решения с финансови последствия, взети от орган, комисия, инстанция на ФИФА или решение по обжалване при КАС, ако страните достигнат до споразумение и/или план за плащане, след известие за взето решение. 

В подобни случаи сключването на споразумение между страните автоматично ще доведе до приключване на дисциплинарните процедури и всеки иск, произлизащ от нарушаването на подобно споразумение, трябва да бъде подаден пред Комисията за Статута на играчите или Комисията за разрешаване на спорни случаи, като приложим, или пред компетентни органи на национално и международно ниво, с които да са съгласни и двете страни. Гореспоменатите процедурни промени ще бъдат прилагани по всички дисциплинарни случаи от 23 май 2018, независимо от датата, на която процедурата е започнала. 

Благодарим ви, че взехте предивд горепосоченото и за информирането на прилежащите Ви заинтересовани страни. Означава, че след изтичане на крайния срок, асоциацията-членка ще трябва да започне всякакви вътрешни процедури, които могат да бъдат необходими, за да бъде гарантирано навременното изпълнение на санкцията или ако няма установена вътрешна процедура, да наложи санкцията веднага.

По този начин асоциацията-членка ще трябва да действа проактивно от изтичането на крайния срок, тък като вече няма да има предхождащи молби от секретариата към Дисциплинарната комисия на ФИФА.