Адвокатът на ЦСКА Стани­слав Трендафилов говори на ­кратко за "Тема Спорт" във връзка с текущите процеси около стадиона, а също и тър­га за активите на фалирало­то дружество ПфК ЦСКА АД.

"В момента правим необхо­димите съгласувки по визата. Вече имаме такава с архи­тект Ковачев спрямо ПУП-а на Борисовата градина. Пода­дохме към Министерството на културата, остана и с РИОСВ да съгласуваме всичко. Ние сме обещали, че няма да засегнем растителността в Борисовата градина. Оттук чакаме учредяването на съ­вместното дружество с дър­жавата, което е най-важната следваща стъпка. За да може да започнем да наливаме пари, както се казва. Засега вървим в добри темпове и срокове, дано всичко продължи да се движи така. Имаме съдей­ствие от институциите, ние също осигуряваме такова", каза Трендафилов.

"Около търга новото е, че съдийката по делото е разпо­редила на синдика да й пред­стави решение на Варненския окръжен съд за имотите край морето. Явно съдията ще ис­ка да го съобрази при разпре­делението на парите, но по какъв начин - мога само да предполагам. За мен най-логич­ното нещо е оценката на ак­тивите да се намали със стойността на имотите. Но това е само мое тълкувание, не знам какво ще реши съдът", допълни Трендафилов.